ATSAKINGAS UŽ ELEKTROS ŪKĮ

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę elektriko kvalifikaciją.
 • turėti 1 metų elektriko darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • elektrotechnikos pagrindus;
 • pagrindinių elektrotechninių medžiagų rūšis, jų savybes ir paskirtį;
 • elektros įrenginių gedimų, pažeidimų ir avarijų atsiradimo priežastis bei pagrindinius šalinimo būdus;
 • elektros įrenginių aptarnavimo taisykles ir instrukcijas;
 • nuolatinės ir kintamos elektros srovės variklių, generatorių, skirstymo aparatūros, transformatorių veikimo principus bei sandarą;
 • nesudėtingų ir vidutinio sudėtingumo kontrolės – matavimo prietaisų bei universalių įtaisų sandarą;
 • naudojamų matavimo prietaisų paskirtį ir eksploatavimo taisykles;
 • pagrindinius relinės apsaugos reikalavimus;
 • gedimų elektros tinkluose ir elektros mašinų darbe nustatymo būdus;
 • laidų sujungimo bei litavimo būdus;
 • elektros variklių įjungimo ir išjungimo tvarką;
 • įstaigos elektros įrenginių montavimo, įjungimo darbų organizavimą;
 • įstaigos elektros įrenginių pajėgumus, darbo režimus;
 • aptarnaujamų elektros įrenginių gamintojų parengtas techninio eksploatavimo instrukcijas;
 • saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • pirmosios medicinos pagalbos suteikimą;
 • nelaimingų atsitikimų dėl elektros srovės poveikio tyrimo ir apskaitos tvarką;
 • įrašų darymo operatyviniame ir remonto žurnale tvarką.
 • Elektrikas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais,  įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias pareigas: 

 • darbą atlikti dėvint darbo drabužius, naudotis reikiamomis darbo apsaugos priemonėmis ir įrankiais.
 • vykdyti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir neatlikti darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.
 • dirbant būtina naudotis nurodyme ar pavedime nurodytomis apsauginėmis priemonėmis.
 • dirbti nustatyta tvarka išbandytais ir patikrintais elektromontavimo darbams skirtais įrankiais su izoliuotomis rankenomis.
 • įjungti, perjungti ir išjungti elektros įrenginius prižiūrimame objekte.
 • atjungtas elektros įrenginio srovines dalis įžeminti patikrintais įžemikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais.
 • ant remontuojamų elektros įrenginių iškabinti plakatą “ĮŽEMINTA”.
 • nustatyti gedimo priežastis ir šalinti pažeidimus:
 • jėgos ir apšvietimo tinkle;
 • paleidimo ir reguliavimo aparatūroje;
 • elektros varikliuose.
 • atskirti, sujungti ir izoliuoti laidus grandinėse iki 1000 V įtampos.
 • įtampą tikrinti specialiai tam skirtu išbandytu ir patikrintu įtampos indikatoriumi.
 • ant elektros aparato korpuso arba valdymo elementų, kuriuo išjungiama ir atjungiama įtampa, pakabnti draudžiantį įjungti įtampą plakatą “NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA”. Kitais ženklais ir būdais paženklinti išjungimą ir atjungimą draudžiama.
 • patikrinti skirstymo tinklų, elektros variklių apvijų izoliacijos varžą.
 • reguliuoti elektros įrenginių apkrovimą.
 • prižiūrėti eksploatuojamus iki 1000 V įtampos tinkle elektros matavimo prietaisus, elektros skaitiklius, variklius iki 100 kW galios.
 • keičiant apšvietimo įrangą, laikytis projekto ar techninės dokumentacijos reikalavimų. Nenaudoti elektros lempų, kurių galingumas viršija nurodytą šviestuvo instrukcijoje.
 • prižiūrėti vidutinio sudėtingumo jungimo schemų jėgos ir apšvietimo įrenginius.
 • ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas bei energetinius resursus.
 • trumpam palikus darbo vietą, grįžus privalu patikrinti ar nebuvo pažeistos apsaugos priemonės.