BUDINTYSIS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Budinčiojo pareigoms priimamas asmuo psichologiškai, fiziškai sveikas ir sugebantis savarankiškai dirbti.
 • privalo žinoti:
 • įstaigos pastatų, patalpų išplanavimą, evakuavimo schemas;
 • įstaigos inventoriaus, materialinių vertybių išdėstymo tvarką bei vietas, jų apšvietimą ir apsaugą;
 • ryšio ir apsaugos bei gaisrinės signalizacijos sistemas ir veikimo principus;
 • atitinkamų įstaigų telefonų numerius;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;
 • veiksmus užpuolimo atveju;

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias pareigas:

 • nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • patikrinti ar tvarkingos ryšio, signalizacijos, apsaugos sistemos, gaisrinė signalizacija, priimti budėjimo pamainą ir pasirašyti patalpų priėmimo – perdavimo žurnale.
 • patikrinti įrašus priėmimo – perdavimo žurnale.
 • nuolat apžiūrėti įstaigos patalpas, teritoriją, rastus pažeidimus pašalinti.
 • stebėti ar veikia gaisrinė ir apsaugos signalizacija. Sugedus signalizacijai pranešti įstaigos vadovybei.
 • stebėti ateinančius lankytojus bei teikti jiems informaciją savo kompetencijos ribose.
 • reikalauti iš asmenų, norinčių patekti į patalpas, dokumentų.
 • po įstaigos darbo valandų patikrinti visas pastato patalpas.
 • įleisti į patalpas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis dirbančius tomis dienomis bei kitus darbuotojus pagal įstaigoje nustatytą tvarką.            
 • neleisti į įstaigos pastatą pašalinių asmenų.
 • kontroliuoti materialinių vertybių įvežimą ir išvežimą. Neleisti be leidimo išvežti materialinių vertybių iš įstaigos teritorijos.
 • apeiti teritoriją ir įsitikinti, ar visur užrakintos išėjimo iš pastato durys.
 • patikrinti ir išsiaiškinti priežastį įsijungus saugomų patalpų signalizacijos sirenai arba išgirdus kokį neįprastą garsą ir, esant būtinumui, apie tai pranešti policijai bei įstaigos vadovui.
 • atvykti kuo skubiau prie patalpų įsijungus saugojimo vietoje gaisro perspėjimo signalizacijos sirenai ir patikrinti, ar nėra gaisro židinio, degėsių kvapo. Esant reikalui, iškviesti ugniagesius bei pranešti įstaigos vadovams.
 • mokėti veikti užpuolimo atveju.
 • išjungti saugomų patalpų apsaugos bei gaisro signalizaciją, perduoti budėjimo pamainą ir pasirašyti patalpų priėmimo – perdavimo žurnale.