DIETISTAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • sveikatos priežiūros specialistas, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją.
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų dietisto patirtį.
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti dietinį maitinimą, vertinti veiklos efektyvumą, ruošti įsakymus bei kitokio pobūdžio tvarkomuosius dokumentus.
 • išmanyti sveikos mitybos ypatumus sudarant meniu.
 • išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priežiūros organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • gebėti organizuoti padalinio darbą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir kontroliuoja sanitarinių – higieninių reikalavimų laikymąsi virtuvėje su jos pagalbinėmis patalpomis, indų plovykloje, valgyklos patalpose, pagalbinėse buitinėse patalpose.
 • koreguoja gyventojų maitinimosi racioną atsižvelgiant į vidaus ligų gydytojo rekomendacijas.
 • Sudaro kasdieninius valgiaraščius, pateikia juos tvirtinti direktoriui, o patvirtintus – apskaitos ir finansų padaliniui.
 • visiems gaminamiems patiekalams ruošia technologines maisto gamybos korteles ir jomis vadovaujasi.
 • sudaro naujų dietinių patiekalų receptūras.
 • atlieka mitybos raciono energetinės vertės ir cheminės sudėties apskaičiavimus.
 • tikrina maisto produktų kokybę maisto produktų, esančių sandėlyje bei gamyboje.
 • kontroliuoja produktų sudėjimo į atitinkamus patiekalus teisingumą ir porcijų išeigas. Kontroliuoja teisingą patiekalų pateikimą (pagal išeigas) į valgyklą.
 • kontroliuoja maisto likučių ir pagamintų produktų virtuvėje teisingą laikymą.
 • kontroliuoja saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos ir kitų normatyvų laikymąsi maisto paruošimo padalinyje.
 • kontroliuoja valgymo metu maisto gyventojams pateikimą.
 • kontroliuoja savalaikį maisto paruošimo padalinio personalo medicininį patikrinimą ir san. minimumo apmokymą.
 • kartą metuose privalo pateikti dokumentą su įrašais apie dietisto sveikatos būklę ir tinkamumą pagal sveikatos būklę eiti šias pareigas.
 • organizuoja maisto paruošimo padalinio darbo procesą: sanitarinių – higieninių reikalavimų laikymąsi, teisingą įrengimų eksploatavimą, materialinių vertybių ir maisto produktų apsaugą ir laikymą, maisto ruošimo kokybę.
 • organizuoja GHP sistemos auditus. Tikrina, kaip pildomi GHP sistemoje numatyti žurnalai.
 • rengia metinį maisto produktų pirkimų planą, metinį maisto produktų asortimentą.
 • tiria gyventojų nuomonę dėl mitybos organizavimo gerinimo.
 • renka ir analizuoja informaciją apie gyventojams teikiamų mitybos paslaugų poreikius, nustato šių paslaugų plėtojimo strategiją.
 • atlieka einamąją finansų kontrolę, vykdo teisingą mitybai skirtų lėšų panaudojimą ir atsiskaito buhalterijoje.
 • privalo žinoti mitybos organizavimo teorijos ir praktikos pagrindus, sveikos gyvensenos pagrindus.
 • privalo būti susipažinęs su socialinės globos namų vidaus darbo taisyklėmis, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis.
 • privalo išklausyti ir vykdyti saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos reikalavimus.
 • privalo išmanyti atliekamą darbą, estetikos pagrindus, kad socialinės globos namų patalpose būtų sukurtas šilumos ir jaukumo įvaizdis.
 • pastoviai gilina savo žinias šioje srityje ir taiko naujoves savo darbe.
 • vykdo jam pavestų materialinių vertybių apsaugą, apskaitą, išdavimą.
 • kelia padalinio darbuotojų kvalifikacijos bei profesionalumo lygį, pritaiko naują patirtį, tobulinant maisto paruošimo padalinio veiklą.
 • laikosi socialinės globos namų vidaus darbo tvarkos.
 • vykdo maisto paruošimo padalinio matavimo prietaisų metrologinę patikrą;
 • vykdo kitus nenumatytus su mityba susijusius darbus ir pavedimus.
 • sudaro darbo grafikus pavaldiems darbuotojams.
 • pildo pavaldiems darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • derina padalinio darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką.
 • gina ir gerbia globos namų interesus.