DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį techninį išsilavinimą;
 • turėti 1 metų vadovaujamojo (organizacijos vadovo, pavaduotojo arba struktūrinio padalinio vadovo) darbo patirties.
 • žinoti (išmanyti) įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, nustatančius įstaigos veiklos kryptis, kitų institucijų tvarkomuosius ir normatyvinius dokumentus, taip pat dokumentus, susijusius su įmonės veikla. Įmonės profilį, specializaciją ir struktūros ypatumus, įmonės techninės, ekonominės ir finansinės raidos perspektyvas. Kaip rengti ir forminti projektus, sąmatas ir kitą dokumentaciją, tvarkyti apskaitą, sudaryti įmonės veiklos ataskaitas. Sudaryti ir vykdyti ūkines ir finansines sutartis. Darbo saugos, gamybinės sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos taisykles ir normas.
 • žinoti ir išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą ir jį taikyti viešųjų pirkimų procedūrose, žinoti socialinės globos namų ūkį reglamentuojančius norminius teisės aktus, instrukcijas, lokalinius dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti organizuoti savo darbą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja ūkinei globos namų veiklai, užtikrina įstatymų įgyvendinimą ir norminių aktų vykdymą.
 • vykdo pavaldžių darbuotojų darbo organizavimo procesą.
 • organizuoja pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 • užtikrina socialinės globos namų darbuotojams normalias darbo sąlygas, skatina jų iniciatyvą.
 • sprendžia darbuotojų socialinius ir buitinius klausimus.
 • neatidėliotinai vykdo teisėtus direktoriaus nurodymus.
 • kontroliuoja globos namų transporto priemonių teisingą eksploatavimą, apskaitą ir kitą dokumentaciją susijusią su transporto priemonių naudojimu.
 • kontroliuoja katilinės, vandens valymo įrenginių ir kitų inžinerinių įrenginių ir tinklų priežiūrą, teisingą ir ekonomišką jų eksploatavimą, renovaciją ir darbo eigos procesą, tikrina būtiną dokumentaciją ir apskaitą.
 • palaiko dalykinę darbo atmosferą.
 • ruošia dokumentus, susietus su statybos ir remonto darbais, bei kontroliuoja jų vykdymą. 
 • organizuoja ir kontroliuoja globos namų patalpoms keliamų reikalavimų vykdymą pagal LR Socialinės ir darbo apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus.
 • kartu su pavaldžiais darbuotojais planuoja globos namams ūkinei veiklai reikalingo inventoriaus įsigijimą, užtikrina teisingą ir ekonomišką jo eksploatavimą.
 • visoje globos namų ūkinėje veikloje užtikrina ekonomišką visų rūšių energijos, degalų, kuro ir kt. materialinių vertybių naudojimą ir būtiną apskaitą.
 • vykdo visuomeninių ir gamybinių statinių priežiūrą ir techninę eksploataciją.
 • laikosi saugaus darbo taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių.
 • reguliariai kelia kvalifikaciją.
 • darbe vadovaujasi LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, vyriausybės nutarimais, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
 • vykdo direktoriaus užduotis pagal kompetenciją.
 • laikosi globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių.
 • atlieka direktoriui priskirtas funkcijas jo komandiruotės, atostogų, ligos ar pan. metu.
 • sudaro darbo grafikus pavaldiems darbuotojams.
 • pildo pavaldiems darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • sudaro padalinio darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką.