GYDYTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų šeimos gydytojo patirtį;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštaąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos studijas ir vidaus ligų rezidentūrą. užsienyje įgyta vidaus ligų gydytojo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • dirbti komandoje, įgyvendinti medicinos priežiūros planus, įvertinti globos namų gyventojo ligas, sugebėjimus, galimybes;
 • išmanyti sveikų ir sergančių žmonių sveikatos priežiūros ypatumus, ligos priežastis ir požymius. žinoti dažniausių ligų pagrindinius simptomus bei sindromus, komplikacijas, profilaktikos priemones ir reabilitacijos galimybes, dažniausiai vartojamų vaistų skyrimo indikacijas, kontraindikacijas ir šalutinį poveikį, indikacijas specialisto konsultacijai ir stacionarizavimui;
 • įtarti – sugebėti atpažinti ligos ar sindromo požymius, formuluoti hipotezę, kuriai patvirtinti reikalingas išsamesnis paciento ištyrimas;
 • diagnozuoti – sugebėti savarankiškai atpažinti konkrečią ligą ir įvardyti diagnozę;
 • gydyti – atlikti veiksmus, kuriais siekiama pašalinti (arba susilpninti) ligos priežastį, poveikį, sugrąžinti pažeistas organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį žmogaus organizmui;
 • mokėti ir atlikti – sugebėti savarankiškai atlikti medicinos diagnostikos ar gydomąsias procedūras, siekiant nustatyti tikslią diagnozę arba pašalinti ar susilpninti ligos priežastį, poveikį, sugrąžinti pažeistas organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį žmogaus organizmui;
 • gydyti dažniausiai jo praktikoje pasitaikančias ligas, mokėti bei atlikti veiksmus ir manipuliacijas, nurodytas šioje normoje, aiškinti ir mokyti gyventojus, jų šeimos narius sveikos gyvensenos, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos.
 • išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priežiūros organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • suteikti būtinąją nespecializuotą medicinos pagalbą pagal medicinos normoje MN 76:2015 apibrėžtą kompetenciją;
 • savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti gyventojus bei rekomenduoti profilaktikos priemones;
 • gyventojo tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti asmens sveikatos istorijose;
 • konsultuotis su atitinkamu specialistu arba nukreipti gyventoją pas specialistą konsultuotis ir gydytis neaiškiu, nepriskirtu jo kompetencijai atveju bei negerėjant ar blogėjant gyventojo būklei ir tęsti, atsižvelgiant į specialistų konsultacijas, tolimesnį gyventojo gydymą;
 • gyventojui pageidaujant, konsultuoti telefonu;
 • nustatyta tvarka pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba įtariamą ūmią apskaitomą užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą arba globos namuose esantį sergantįjį infekcine liga bei infekcinių ligų užkratų nešiotoją, sanitarijos-epidemiologijos režimo pažeidimą;
 • nustatyta tvarka pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus smurtinius sužalojimus, įtariamą smurtą globojamų asmenų atžvilgiu;
 • teikti reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
 • sudaryti antirecidyvinio, sveikatą grąžinančio ar reabilitacinio gydymo planą ir jį vykdyti;
 • nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;
 • propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;
 • laikytis medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų.
 • bendradarbiauti su kitais globos namų darbuotojais, vykdančiais sveikatos priežiūrą ar teikiančiais socialinę pagalbą;
 • teikti pasiūlymus visuomenės sveikatos centrams ir gyventojams aplinkos higienos klausimais;
 • žinoti epidemiologinę savo aptarnaujamos vietovės situaciją;
 • vykdyti privalomas sveikatos programa;.
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams;
 • vykdyti nespecializuotą visuomenės sveikatos priežiūrą.
 • organizuoti ir koordinuoti gyventojų mitybą.