MED. REABILITACIJOS PADALINIO VADOVAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnyjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintas medicinos mokyklos slaugos studijas bei turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų medicinos priežiūros ir vadovaujamo darbo patirtį.
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti medicinos priežiūros planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais, įvertinti globos namų gyventojo ligas, sugebėjimus, galimybes, ruošti įsakymus bei kitokio pobūdžio tvarkomuosius dokumentus.
 • privalo žinoti:
 • šalies sveikatos politiką, programas, dalyvauti jas įgyvendinant;
 • pagrindinius šalies sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
 • žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos, higienos pagrindus;
 • slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos pritaikyti praktikoje;
 • aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
 • mikrobiologijos pagrindus;
 • ekstremalias organizmo būkles, kaip į jas reaguoti;
 • dažniausiai pasitaikančių ligų simptomus, kilmę, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas ir kaip tų ligų bei komplikacijų išvengti;
 • pagrindinių vaistų veikimo principus, vaistų skirstymą pagal farmakologines grupes;
 • vaistų laikymo sąlygas ir vartojimo būdus, galimą neigiamą poveikį žmogaus organizmui;
 • pagyvenusių, proto ar psichinę negalią turinčių žmonių (sveikų ir sergančių), taip pat ir mirštančių slaugos ypatybes;
 • mitybos mokslo pagrindus;
 • asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus;
 • medicinos slaugos techniką.
 • ergonomikos pagrindus, veiksmus ir būdus, taikomus slaugoje;
 • suprasti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti;
 • remiantis slaugos teorijomis, taikyti pasirinktus slaugos modelius, būdus;
 • įvertinti reikiamos slaugos efektyvumą.
 • privalo išklausyti ir žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
 • privalo nuolat kelti kvalifikaciją, kad žinios ir įgūdžiai atitiktų slaugos mokslo ir praktikos reikalavimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • organizuoti ir koordinuoti medicininės reabilitacijos padalinio darbą.
 • įvertinti ir nustatyti gyventojų slaugos poreikius, rūpintis medikamentų tiekimu ir vykdyti jų apskaitą.
 • kontroliuoti ir paduoti gydytojo paskirtus vaistus bei įsitikinti, kad gyventojas juos tinkamai vartoja. paaiškinti vaistų poveikį, galimas jų pašalines reakcijas ir kodėl gydytojas paskyrė šiuos vaistus.
 • kontroliuoti ar laiku ir tinkamai atliekamos gydymo procedūros:
 • paaiškinti gyventojui, koks procedūrų poveikis organizmui, kokio specialaus režimo reikia laikytis prieš procedūrą ir po jos;
 • stebėti procedūrų sukeltas komplikacijas ir apie tai informuoti gydytoją.
 • stebėti gyventojų elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę.
 • atkreipti dėmesį į nebūdingus požymius ir numatyti, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai, reakcijos, skubiai informuoti gydytoją.
 • gydytojui nesant, savarankiškai pagal savo kompetenciją padėti teikti skubią medicinos pagalbą, kai:
 • yra tiesioginė grėsmė gyventojų sveikatai;
 • grėsmė gyventojo gyvybei gali kilti bet kuriuo metu;
 • gyventojo elgesys dėl tam tikros patologinės organizmo būklės reikalauja nedelsiant teikti medicinos pagalbą.
 • kvalifikuotai atlikti įteisintas slaugos procedūras, tyrimus ar prevencines procedūras.
 • bendradarbiauti su gyventojais, jo šeima, sveikatos priežiūros sistemos profesionalais bei įstaigomis, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai.
 • darbe laikytis aseptikos ir antiseptikos, asmens higienos reikalavimų.
 • analizuoti epidemiologinius duomenis, slaugos praktikos rezultatus, gebėti taikyti mokslinių tyrimų rezultatus slaugos praktikoje.
 • dirbti sistemingai, kūrybiškai, laikytis etikos taisyklių ir konfidencialumo.
 • sudaryti darbo grafikus pavaldiems darbuotojams.
 • pildyti pavaldiems darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • sudaryti padalinio darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką.