PERSONALO INSPEKTORIUS - SEKRETORIUS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo specialisto darbo patirtį;
 • turėti aukštajį išsilavinimą.
 • turi žinoti:
 • įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 • dokumentų valdymo, rengimo ir apskaitos reikalavimus;
 • darbo teisės pagrindus;
 • tarnybinio etiketo reikalavimus;
 • etikos ir estetikos pagringus:
 • bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
 • naudotis organizacine technika ir ryšio priemonėmis;
 • dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
 • darbo sutarčių rengimo tvarką;
 • bendrosios ir socialinės darbo psichologijos pagrindus;
 • saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
 • turi dirbti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus.
 • vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, reguliuojančiais darbo ir socialinius santykius, įstaigos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias pareigas:

 • ruošti dokumentus darbuotojų priėmimui, atleidimui iš darbo ir pateikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
 • įforminti darbo sutartis, jų papildymus, pakeitimus dėl darbuotojų priėmimo, perkėlimo ir atleidimo iš darbo.
 • formuoti ir saugoti įstaigos darbuotojų asmens bylas, nustatyta tvarka perduoti į archyvą.
 • reikalauti iš padalinių vadovų bei kontroliuoti, kad laiku būtų paruoštos ir pateiktos tvirtinimui įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymai.
 • kartu su kitais padaliniais ruošti ir išduoti įstaigos darbuotojams pažymas, kurias jie turi pristatyti valstybinėms įstaigoms asmeninių ir socialinių klausimų sprendimui.
 • išduoti pažymas apie dabartinį (ankstesnį) darbo stažą.
 • po atleidimo iš darbo susigrąžinti darbo pažymėjimus, įgaliojimus, kitus dokumentus. Tvarkyti jų apskaitą.
 • kaupti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją, patirtį, individualias savybes.
 • organizuoti konkursus, testavimus, prognozavimus darbuotojų parinkimui.
 • teikti pasiūlymus direktoriui dėl įstaigos pareigybių struktūros.
 • rengti įsakymų projektus dėl darbuotojų paskatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo.
 • esant reikalui, įforminti darbuotojams sutrumpintą darbo laiko trukmę, ne visą darbo mėnesį, darbo savaitę, darbo dieną.
 • organizuoti darbuotojų privalomą sveikatos tikrinimą, sekti jo periodiškumą.
 • kartu su padalinių vadovais surašyti atostogų grafikus, jų eiliškumą. Rengti įsakymus dėl atostogų ir kontroliuoti jų vykdymą.
 • ruošti reikiamas ataskaitas dėl personalo apskaitos.
 • informuoti direktorių apie gaunamus pranešimus.
 • priminti direktoriui būtinus darbus, dalyvavimus posėdžiuose, pasitarimuose.
 • priimti ir perduoti telefoninius pokalbius, pranešimus faksu, el. paštu.
 • operatyviai sujungti direktoriaus telefoną su vidiniais ir išoriniais abonentais.
 • rengti ir įforminti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles. To paties reikalauti iš įstaigos darbuotojų.
 • vadovo įpareigojimu spausdinti dokumentus.
 • rengti įsakymų projektus, derinti juos su padalinių vadovais, pateikti įstaigos vadovui.
 • gauti iš padalinių, vykdytojų informaciją apie atliktus darbus ir supažindinti įstaigos vadovą.
 • informuoti įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus.
 • atsakyti į lankytojų klausimus.
 • registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus.
 • sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams.
 • rengti įstaigos bylų dokumentacijos planą, formuoti bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą, užtikrinti jų saugumą ir nustatytu laiku atiduoti į archyvą.
 • rūpintis, kad netrūktų kanceliarinių priemonių;
 • dirbti dorai, sąžiningai, laikytis darbo drausmės ir etikos normų.
 • tausoti įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudotis orgtechnikos priemonėmis, laikytis nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos.
 • neatskleisti tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su įstaigos veikla.