PSICHIATRAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei gavęs aukštojo mokslo gydytojo psichiatro specialybės įgijimo diplomą ir atlikęs nustatytos trukmės gydytojo psichiatro rezidentūrą bei gavęs šios rezidentūros baigimo pažymėjimą, taip pat turintis licenciją gydytojo psichiatro praktikai.
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti medicinos priežiūros planus psichikos srityje, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais, įvertinti globos namų gyventojo psichines ligas, sugebėjimus, galimybes, bei kitokio pobūdžio tvarkomuosius dokumentus;
 • išmanyti sveikų ir sergančių žmonių sveikatos priežiūros ypatumus, psichinės ligos priežastis ir požymius. Žinoti dažniausių ligų pagrindinius simptomus bei sindromus, komplikacijas, profilaktikos priemones ir reabilitacijos galimybes, dažniausiai vartojamų vaistų skyrimo indikacijas, kontraindikacijas ir šalutinį poveikį, indikacijas specialisto konsultacijai ir stacionarizavimui;
 • įtarti ir sugebėti atpažinti psichinės ligos ar sindromo požymius, formuluoti hipotezę, kuriai patvirtinti reikalingas išsamesnis gyventojo ištyrimas;
 • diagnozuoti ir sugebėti savarankiškai atpažinti konkrečią psichinę ligą ir įvardyti diagnozę;
 • gydyti ir atlikti veiksmus, kuriais siekiama pašalinti (arba susilpninti) psichinės ligos priežastį, poveikį, sugrąžinti pažeistas organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį žmogaus organizmui;
 • sugebėti savarankiškai atlikti medicinos diagnostikos ar gydomąsias procedūras, siekiant nustatyti tikslią diagnozę arba pašalinti ar susilpninti psichinės ligos priežastį, poveikį, sugrąžinti pažeistas organizmo funkcijas, sumažinti ligos poveikį žmogaus organizmui;
 • išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priežiūros organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • žinoti ir vykdyti Lietuvos medicinos normas pagal bazinę ir psichiatrijos specialybę;
 • būti susipažinus su sveikatos priežiūros organizavimu ir medicininės statistikos pagrindais, medicinos pagalbos kokybės ir veiklos pagrindiniais rodikliais;
 • spręsti psichiatrinio profilio ligų prevencijos, diagnostikos, diferencinės diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos problemas, teikiant neatidėliotiną pagalbą paciento gyvybei grėsmingoms situacijoms;
 • taikyti gydymo metodus, įvertinti galimus šalutinius poveikius;
 • nustatyti asmenų neblaivumo (girtumo) ir apsvaigimo būseną;
 • apžiūrėti naujai atvykusius gyventojus, sudaryti gyventojų tyrimo, sekimo ir gydymo planus;
 • skirti adekvatų gydymą, sekti gydomų gyventojų sveikatos būklę, koreguoti gydymą dokumentuojant, sudėtingais atvejais organizuoti gyventojo aptarimą konsiliumo tvarka;
 • laikytis higieninių ir epidemiologinių reikalavimų darbe, vykdyti hospitalinės infekcijos registravimą ir prevenciją;
 • racionaliai skirti tyrimus, naudoti medikamentus;
 • esant reikalui kviesti konsultuoti kitų specialybių gydytojus ar konsultantus iš III lygio gydymo įstaigos;
 • organizuoti gyventojų hospitalizaciją;
 • tvarkingai ir išsamiai pildyti medicininę dokumentaciją, kvalifikuotai motyvuoti joje savo veiksmus.
 • savalaikiai nukreipti gyventojus į NDNT ir reabilitaciją.
 • laikytis medicininės etikos ir deontologijos darbe ir už globos namų tibų, gerbti gyventojų teises, saugoti medicininę paslaptį;
 • teikti informaciją gyventojui apie jo sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, gydymo taktiką;
 • informuoti tiesioginį vadovą, administracijos atstovus apie ypatingus įvykius darbo vietoje.
 • laikytis globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos taisyklių, reguliariai tikrintis sveikatą.
 • mokėti suteikti būtinąją medicininę pagalbą traumų, nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų atveju ir pirmąją medicininę pagalbą urgentinės situacijos metu;
 • įstatymų numatyta tvarka teikti medicininę informaciją sveikatos bei teisėtvarkos įstaigoms.