SANDĖLININKAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę sandėlininko kvalifikaciją.
 • turėti 1 metų sandėlininko darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • sandėliuojamų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo tvarką, laikymo sąlygas;
 • materialinių vertybių saugojimo sąlygas, taisykles ir tvarką;
 • materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarką ir dokumentus materialinių resursų apskaitai;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, gamybinės sanitarijos normas;
 • pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
 • privalo vadovautis įstaigos nuostatais, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • dirbti apsivilkus tvarkingais darbo drabužiais.
 • naudotis tvarkingais darbo įrankiais bei įrenginiais ir reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.
 • nuolat apžiūrėti sandėlio patalpas, rastus pažeidimus pašalinti.
 • nepalikti be priežiūros sandėliavimo patalpų bei aikštelių ir nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • pašalinti trukdančius darbui daiktus pakrovimo – iškrovimo darbams skirtose aikštelėse.
 • tvarkingai išdėlioti saugomas vertybes lentynose, stelažuose.
 • materialines vertybes priimti sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais ir užpajamuoti.
 • sandėliuoti materialines vertybes stelažuose pagal jų dydį, svorį bei prižiūrėti, kad jos nepersisvertų. Sunkesnius daiktus dėti apatinėse lentynose.
 • dažniau naudojamas materialines vertybes sandėliuoti kuo arčiau sandėlio išėjimo.
 • nepriimti sandėliavimui krovinių netvarkingoje ar blogai įpakuotoje taroje.
 • palaikyti sandėlio patalpose, praėjimuose tarp lentynų pavyzdingą švarą.
 • išaiškinti krovėjams darbų užduotį bei eiliškumą, saugius krovinių pakrovimo – iškrovimo metodus. kreiptis į padalinio vadovą, jei iškyla neaiškumas, kaip saugiai atlikti darbą.
 • organizuoti materialinių vertybių pakrovimo – iškrovimo darbus pagal visus saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 • kontroliuoti, kad gaunamos ir siunčiamos materialinės vertybės atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus.
 • kontroliuoti sandėliavimui pateiktų materialinių vertybių lydimųjų dokumentų, žiniaraščių, priėmimo – perdavimo aktų teisingumą.
 • išdavinėti vertybes pagal įstaigoje patvirtintą tvarką, stropiai vesti jų apskaitą, pildyti priėmimo – perdavimo dokumentus.
 • periodiškai informuoti atitinkamus asmenis apie vertybių, esančių sandėliuose, kiekį.
 • nuolat tikrinti materialinių vertybių, esančių sandėlyje, likučius. Likučiai turi atitikti duomenims pateiktiems buhalterijai.
 • reikalui esant, naudotis kontrolinėmis matavimo priemonėmis.
 • laiku ir teisingai užpildyti buhalterinius dokumentus.
 • dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose.
 • neleisti atsirasti trūkumams dėl neteisėto piniginių lėšų, materialinių vertybių naudojimo, finansų ir ūkio įstatymų bei norminių aktų pažeidimo.
 • išeinant atostogų, perduoti materialinių vertybių saugojimą kitam darbuotojui pagal įstaigoje nustatytą tvarką.
 • mokėti dirbti kompiuteriu.