SOC. DARBUOTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnyjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • privalo gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti socialinio darbo planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais, įvertinti gyventojo poreikius, sugebėjimus, galimybes, organizuoti pagalbą naujai atvykusiam gyventojui prisitaikant gyventi naujoje aplinkoje, atsižvelgti į jo individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti tokius socialinio darbo metodus bei socialines paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti konkrečias gyventojo socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus, vertinti visus gyventojus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, įsitikinimų ar pažiūrų.
 • garantuoti globos namuose gyvenančių asmenų socialinį saugumą ir reabilitaciją, teikti paramą palaikant ryšį su artimaisiais.
 • privalo žinoti etikos ir estetikos pagrindus, psichologijos pagrindus, pedagoginio – andragoginio darbo pagrindus, bendravimo pagrindus, socialinio planavimo pagrindus, socialinių problemų kilmę ir jų sprendimo būdus, dokumentų tvarkymo ir duomenų rinkimo pagrindus, socialinių įstaigų tinklus, paslaugų teikimo sistemą, įstatymus, skirtus žmonėms su negalia.
 • privalo mokėti valstybinę kalbą, dirbti kompiuteriu.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • pagal poreikį atlikti gyventojo poreikių vertinimą, siekiant išsiaiškinti globos namų gyventojo poreikius, galimybes, interesus, sugebėjimus.
 • remiantis atliktu poreikių vertinimu, sudaryti individualų socialinės globos planą (ISPG) ir organizuoti socialinių problemų sprendimo vykdymą.
 • kontroliuoti ir rekomenduoti socialinių paslaugų tęstinumą.
 • tarpininkauti tarp gyventojo ir jo socialinės aplinkos.
 • atstovauti bei ginti gyventojo teises ir teisėtus interesus, įgyvendinant socialinės reabilitacijos uždavinius.
 • teikti informaciją ir konsultuoti gyventoją.
 • tvarkyti ir saugoti gyventojų asmens bylas, asmens ir neįgalumo dokumentus.
 • tarpininkauti tvarkant asmens specialiųjų poreikių (SPS–1, SPS–2), veiksnumo, globos, rūpybos reikalus, vertinti socialinės globos poreikį.
 • teikti pagalbą pensijų, šalpos išmokų gavimo metu, padėti įsigyti prekių.
 • palaikyti ryšį su gyventojo artimaisiais ir jiems sutikus įtraukti juos į pagalbos procesą.
 • stebėti gyventojų sveikatos būklę ir informuoti specialistus apie pokyčius.
 • kurti globos namų gyventojui aplinką, kurioje jis jaustųsi saugus ir galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą.
 • padėti globos namų gyventojui adaptuotis naujoje aplinkoje.
 • bendrauti su gyventojais, siekiant pažinti juos kaip asmenybes, sukurti bendradarbiavimo santykius.
 • ugdyti gyventojo socialinius ir buitinius įgūdžius:
 • skatinti gyventojus įsijungti į darbinę veiklą;
 • integruoti gyventojus į kultūrinę ir sportinę veiklą;
 • organizuoti globos namų gyventojų poilsį bei pramogas;
 • skatinti globos namų gyventojų bendravimą su visuomene.
 • stebėti, kad būtų laikomasi globos namų gyventojų Vidaus tvarkos taisyklių, spręsti konfliktines situacijas.
 • lydėti gyventojus išvykose už globos namų ribų.
 • vertinti savo pagalbos efektyvumą konkrečiam asmeniui.
 • gyventojo mirties atveju pranešti jo artimiesiems, paruošti reikiamus dokumentus, jei reikia, organizuoti ritualines paslaugas ir atsisveikinimą. 
 • organizuoti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, telkti juos bei kitus įstaigos specialistus bendrai komandinei veiklai.
 • pavaduoti kitą socialinį darbuotoją, esant jam komandiruotėje arba, kai jo nėra darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių.
 • kartą metuose pateikti Socialinio darbo padalinio vadovui medicininę knygelę su įrašais apie jo sveikatos būklę ir tinkamumą pagal sveikatos būklę eiti šias pareigas.
 • vykdyti kitus Socialinio darbo padalinio vadovo pavedimus.
 • aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje: organizuojamuose susirinkimuose, seminaruose, o įgytomis žiniomis pasidalinti su kolegomis.
 • reikšti savo nuomonę apie įstaigoje vykdomą veiklą.
 • informuoti bendradarbius apie savo veiklą ir darbo metodus.
 • domėtis socialinio darbo, sveikatos apsaugos sistemos veiklos patirtimi ir pasikeitimais, taikyti pažangią patirtį.
 • išklausyti, žinoti ir laikytis darbo ir sveikatos saugos, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimų.
 • tobulinti savo darbinės veiklos būdus, gerinti profesionalumo lygį.
 • bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą su kitomis institucijomis.
 • laikytis socialinių darbuotojų etikos reikalavimų.
 • ginti ir gerbti globos namų interesus.