SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 • privalo žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti globos namų gyventojams.
 • turi sugebėti nustatyti gyventojo poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju sudarant rašytinius individualius planus (ISPG) jo socialinei reabilitacijai įgyvendinti.
 • privalo turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias pareigas:

 • vertinti socialinės globos namų gyventojų problemas ir poreikius.
 • pasirinkti efektyvius darbo metodus.
 • bendrauti su gyventojais, siekiant pažinti juos kaip asmenybes.
 • lavinti gyventojo sugebėjimus, nukreipti juos tinkama linkme.
 • diegti ir lavinti gyventojų socialinius ir buitinius įgūdžius dirbant grupėse ir individualiai.
 • skatinti gyventojus įsijungti į darbinę veiklą.
 • dalyvauti įtraukiant gyventojus į kultūrinę ir sportinę veiklą.
 • ginti gyventojų teises, atstovauti jiems globos namuose.
 • apipirkti gyventojus maisto produktais ir kitomis prekėmis.
 • ugdyti gyventojų higieninius įgūdžius.
 • lydėti gyventojus išvykose už globos namų ribų.
 • stebėti gyventojų sveikatos būklę ir informuoti specialistus apie pokyčius.
 • bendrauti su gyventojo artimaisiais.
 • prižiūrėti, kad gyventojai laikytųsi globos namų vidaus taisyklių, spręsti konfliktines situacijas ir apie jas informuoti socialinį darbuotoją ar kitus specialistus.
 • sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų.
 • teikti pasiūlymus planuojant darbą su gyventoju.
 • paaiškėjus, kad dingo globos namų gyventojas – vykdyti jo paiešką.
 • pranešti socialiniam darbuotojui ar kitam atsakingam asmeniui apie globos namų gyventojus, kurie galėjo būti nusikaltimo vykdytojai, liudytojai arba nukentėjusieji.
 • vadovautis komandinio darbo principais.
 • aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje: organizuojamuose susirinkimuose, seminaruose, o įgytomis žiniomis pasidalinti su kolegomis.
 • kartą metuose pateikti Socialinio darbo padalinio vadovui medicininę knygelę su įrašais apie jo sveikatos būklę ir tinkamumą pagal sveikatos būklę eiti šias pareigas.
 • domėtis veiklos socialinio darbo bei sveikatos apsaugos sistemoje patirtimi ir pasiekimais, taikyti pažangią patirtį.                     
 • gerbti globos namų gyventojų teises ir saugoti jų paslaptis.
 • laikytis socialinio darbuotojo etikos reikalavimų.        
 • pavaduoti kitą socialinio darbuotojo padėjėją, esant jam komandiruotėje arba kai jo nėra darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių.
 • išklausyti, žinoti ir laikytis saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimų.
 • ginti ir gerbti savo įstaigos interesus.