VAIRUOTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją, turėti pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę;
 • turėti 2 metų vairavimo patirties.
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje.
 • privalo žinoti:
 • autotransporto priemonių, mechanizmų, prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius bei priežastis ir jų įtaką saugiam eismui;
 • autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą;
 • autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
 • autotransporto priemonių eksploatacijos instrukcijas ir defektinių žiniaraščių bei kitos techninės dokumentacijos pildymo tvarką;
 • kelių eismo taisykles bei vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus;
 • kelionės maršruto schemą ir mokėti naudotis žemėlapiu;
 • kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku;
 • keleivių ir krovinių vežimo bei automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimus;
 • aplinkos apsaugos reikalavimus.
 • pastoviai tobulinti profesinę patirtį autotransporto priemonių priežiūros ir vairavimo srityse.
 • vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais, įstaigos vadovo įsakymais, įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • prieš išvykimą laiku ir kokybiškai atlikti visus automobilio techninio aptarnavimo darbus (atlikti automobilio kasdieninius ir periodinius techninius aptarnavimus).
 • vairuoti autotransporto priemonę tik turint su savimi vairuotojo pažymėjimą, autotransporto priemonės techninį pasą, techninės apžiūros taloną ir kelionės lapą.
 • nuolat stebėti automobilio prietaisų, variklio darbą, stebėti, kaip dirba visi transmisijos agregatai, mazgai, važiuoklė, tikrinti padangas, informuoti apie numanomus gedimus.
 • pastebėjus kokį nors automobilio gedimą arba išgirdus nuolat besikartojančius bildesius, stengtis rasti priežastį ir imtis priemonių gedimui pašalinti.
 • vesti individualiai degalų, tepalų, ridos ir kitų eksploatacinių medžiagų apskaitą priskirtiems automobiliams.
 • stengtis taupyti degalus, alyvą, tepalus nepakenkiant automobilio techninei būklei.
 • pasibaigus darbui, vairuotojas privalo pilnai užpildyti kelionės lapą.
 • pastatyti automobilį į saugojimo vietą, išjungti variklį.
 • baigus darbą, vairuotojas privalo atlikti visus automobilio kasdieninio techninio aptarnavimo darbus, valymo darbus.
 • globos namų vardu įsigyjant prekes, patikrinti jų kiekį ir kokybę, užtikrinti, kad būtų tinkamai įforminami visi pardavimo – pirkimo dokumentai (sutartys, sąskaitos, priėmimo aktai ir pan.).
 • apskaitos ir finansų padalinio darbuotojams teikti teisingai užpildytus kelionės lapus.
 • užtikrinti transporto priemonės, kito jam perduoto įmonės turto apskaitą bei saugumą.
 • baigus dienos darbą, atlikti transporto priemonės reikiamą apžiūrą, atlikti techninio  aptarnavimo darbus ir pastatyti transporto priemonę į nurodytą vietą.
 • laiku ir kokybiškai paruošti automobilį techninei apžiūrai.
 • garaže ir remontui skirtoje patalpoje palaikyti švarą ir tvarką. Nesandėliuoti garaže
 • kuro ir tepalų atsargas.
 • laikyti paslaptyje komercinę ir tarnybinę globos namų informaciją.
 • nutraukus darbo santykius, įmonei perduoti visą dokumentaciją, materialines vertybes bei pinigines lėšas, perdavimo faktą įforminant perdavimo – priėmimo aktu.
 • užduoties vykdymui išvažiuoti tik švariu ir techniškai tvarkingu paskirtu automobiliu (atitinkančiu eismo taisyklių reikalavimus).
 • vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. (Garaže nenaudoti atviros ugnies, nerūkyti pačiam ir drausti kitiems.)
 • pastebėjus gaisrą globos namų teritorijai priklausančiuose pastatuose gesinti esamomis gesinimo priemonėmis, pranešti gaisrininkams, globos namų administracijai.
 • darbo metu būti dėmesingam ir atlikti tiktai pavestą darbą. Vykdyti darbų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir pareigybinių nuostatų reikalavimus.
 • įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikti nukentėjusiam pirmą medicininę pagalbą ir apie įvykį pranešti administracijai.
 • automobilio remonto metu dėvėti tvarkingą ir švarią spec. aprangą.