VYR. BUHALTERIS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos patirtį;
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti buhalterinės apskaitos tvarkomuosius dokumentus ir planus, vertinti veiklos efektyvumą, ruošti įsakymus bei kitokio pobūdžio dokumentus.
 • išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti organizuoti padalinio darbą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, nuolat sekti jų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoti.
 • užtikrinti finansų – ūkio operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
 • Vyriausiasis buhalteris privalo, vadovaudamasis apskaitos ir instrukcijų nurodymais, taip organizuoti buhalterinę apskaitą, kad būtų:
 • plačiai taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo bei automatizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulesni buhalterinės apskaitos formos bei metodai;
 • apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
 • tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatai vykdyti operacijos, statybos, kapitalinio remonto, kitų atliktų darbų ir paslaugų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti skaičiavimai (kalkuliacijos) šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;
 • tvarkoma įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;
 • teisingai apskaičiuojamas ir laiku pervedamas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos įstaigai steigėjai;
 • saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir laiku perduodamos į archyvą.
 • vykdyti išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus -kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis, taip pat kontroliuoti, kad būtų:
 • lėšos naudojamos tikslingai pagal biudžeto asignavimo straipsnius;
 • teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės, finansinės ir kasos drausmės;
 • laikomasi piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, nebaigtos gamybos ir darbų, atskaitymo bei kito turto inventorizavimo reikalavimų;
 • nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;
 • teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
 • dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos piniginės lėšos, įsakymai dėl darbuotojų tarnybinių atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo, atleidimo iš darbo įsakymai, pasirašyti direktoriaus pateikiami ir vyriausiajam buhalteriui.
 • Vyriausiasis buhalteris turi padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams. Atskleidęs neteisėtus pareigūnų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimus), pranešti apie tai įstaigos vadovui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams. Jeigu informuotas vadovas nesiima reikiamų priemonių, jų pagal savo kompetenciją turi imtis Vyriausiasis buhalteris.
 • Vyriausiasis buhalteris, gavęs įstaigos vadovo nurodymus, jų nevykdo, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams ir apie tai raštu informuoja vadovą. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtos operacijos atlikimą tenka įstaigos vadovui.
 • teikti direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
 • dalyvauti direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje.
 • paskirstyti pavaldiems darbuotojams darbą, nustatyti atsakomybę ir atsiskaitymo terminus.
 • neįvykdžius arba pažeidus teisėtus vyriausjojo buhalterio nurodymus, susijusius su pavestomis pareigomis, kaltiems asmenims įstaigos vadovas gali ­neskirti premijų arba jas sumažinti, paskirti drausmines nuobaudas LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • sudaryti darbo grafikus.
 • pildyti pavaldiems darbuotojams darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • sudaryti pavaldžių darbuotojų atostogų grafiką.