Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros veiklos darbą:

 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „ Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 20-1006). 
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo nr. A1 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 140 5368).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro į s a k y m a s „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos” . (Žin., 1996,Nr.102-2317)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro į s a k y m a s ,,Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo “. (Žin., 1999, Nr. 102-2936)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro į s a k y m a s “Dėl Lietuvos medicinos normos MN 30:1998 “Dietinio gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka” dalinio pakeitimo (Žin., 1999, Nr. 104-3011).

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinį darbą:

 • Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo (Žin.,2008, Nr. 2-72).           
   
 • Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571), 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67 (Žin., 2007, Nr. 32-1162), 2007 m. liepos 18d. įsakymu Nr. A1-200 (Žin., 2007, Nr. 81-3351).
   
 • Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 (Žin., 2006, Nr. 68-2510).
 • Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Žin., 2006, Nr. 110-4163), 2007 m. liepos 11d. nutarimu Nr. 730 (Žin., 2007, 80-3247).      
   
 • Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 "Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 148-7602).